SCHULLER ROCKT DEN KLEESCHEN 26/11/2021

SCHULLER ROCKT DEN KLEESCHEN 26/11/2021

Nexten weekend ass zu Schuller rem Chrëschtmaart, an Start ass mam baal traditionnelen Schuller rockt den Kleeschen vun 18:00 un den 26/11/2021.
 
Mir gesin eis deen Weekend zu Schuller